Koszyk (pusty)

OCHRONA DANYCH

 

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Agnieszka Kiercul Lubejki 30, 18-106 Turośń Kościelna, NIP:5422895683

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • a. Realizacja umowy kupna- sprzedaży oraz świadczenie oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;

  • b. Realizacji obowiązków playWOOD przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, danych teleadresowych do wysyłki. Jednocześnie informujemy, iż klient ma „prawo do bycia zapomnianym” ( w tym celu należy napisać do nas mail na kontakt@plaaywood.com, po czym dane osobowe zostaną usunięte), 

 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:

  • a. Imię (imiona) i nazwisko;

  • b. Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu itp;

  • c. Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.

 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy kupna- sprzedaży, do zakończenia transakcji- wysyłki towaru do klienta.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

 8. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.

 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:

a.      art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);
b.      art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c.      art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
•  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki i podmioty świadczące obsługę prawną.
•  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
•  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
•  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, chęć do skorzystania z praw wymienionch w punkcie 4,  jak je uaktualnić czy usunąć, prosimy o kontakt na adres: kontakt@plaaywood.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wersja: mobilna normalna